Vet4WesternBalkans

VET for Western
VET for Western

2020-3-FI01-KA205-092434

About

Projekti “AFP për Ballkanin Perëndimor” synon të kontribuojë në përmirësimin dhe modernizimin e sistemeve të AFP-së në vendet e katër partnerëve në Ballkanin Perëndimor: Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë, dhe forcimin e lidhjeve ndërmjet AFP-së dhe tregut të punës.

Grupi i synuar

Rezultatet e pritshme

Programet e shkëmbimit ndërmjet vendeve të programit Erasmus+ dhe Ballkanit Perëndimor
Të përmirësohen njohuritë, aftësitë teknike dhe pedagogjike të mësuesve të AFP-së
Të përmirësohen njohuritë e stafit menaxherial të AFP-së
Të përmirësohen aftësitë e tërthorta, të përgjithshme dhe specifike të lëndëve të nxënësve

Grupet e përbashkëta të punës

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Aktivitetet tona

Të gjitha aktivitetet e projektit: lëvizshmëritë, trajnimet, takimet, ngjarjet, fushatat, krijimi i grupeve të përbashkëta të punës, zhvillimi i kurrikulës, strategjitë e reja, planet e veprimit, prezantimi i programeve të reja të AFP-së, zhvillimi i pedagogjisë dhe didaktikës, zhvillimi i materialit etj., janë planifikuar dhe zbatuar në bashkëpunim mes partnerëve, të cilët me dëshirë do të ndajnë përvojat dhe rrjetet e tyre me njëri-tjetrin.

Lajmet më të reja

Mobility in Slovenia – second week

In the second week of the exchange, work based learning for students began...

Mobility in Slovenia – first week

On Sunday, 27th February 2022, a group of 4 students and 2 teachers from the Srednja..

Meeting in Sarajevo

The meeting of representatives from the School Centre Kranj, Secondary School of..

Partners

Forma e kontaktit

Contact Us ALBANIA
First
Last

Partneri:  SOSU Østjylland

Vendi: Danimarkë

Personi kontaktues: Bodil Mygind

Emaili: bmm@sosuoj.dk

SOSU Østjylland është një kolegj i madh i AFP për kujdesin bazë social dhe shëndetësor. Programet e AFP-së bazohen në parimin e trajnimit dual: Arsimi teorik dhe praktik në kolegj alternohet me trajnimin praktik në një kompani të miratuar. Kjo siguron që kursantët të fitojnë aftësi teorike, praktike, të përgjithshme dhe personale, të cilat janë të kërkuara në tregun e punës. Kolegji punon në bashkëpunim të ngushtë me punëdhënësit dhe ka shumë përvojë në lëvizshmëri, bashkëpunim ndërkombëtar dhe eksport të ekspertizës së AFP-së. Strategjia e saj ndërkombëtare specifikon se lëvizshmëritë duhet të mbështesin zhvillimin personal dhe profesional të nxënësve dhe stafit dhe të forcojnë organizatën. Tre anëtarë të stafit janë specializuar në bashkëpunimin ndërkombëtar. Ata janë duke përmbushur detyra për ministritë daneze dhe kompanitë private në këtë fushë si pjesë e punës së tyre për kolegjin. Këta pjesëtarë të stafit do të punojnë në Projektin V4ëB. Personi që do të jetë menaxher i projektit ka përvojë të gjerë si drejtues projekti dhe si ekspert kyç në projekte në Shqipëri, Rusi, shtetet baltike, Poloni dhe Turqi dhe së fundmi përvojë nga projektet ERASMUS+ KA2 dhe KA3. Kjo përvojë është thelbësore për udhëheqjen e një projekti me një konsorcium të madh dhe të larmishëm si ky.

Partneri: Centro de Formación de Administración y Hostelería, S.L.

Vendi: Spanjë

Personi kontaktues: Eva Díaz

Email: ediaz@cebanc.com

Centro de Formación de Administración y Hostelería, S.L. ofron trajnime profesionale në detyrë, fillestare dhe për të rritur. Ai ka dy objektiva kryesorë: a) modernizimin dhe ndërkombëtarizimin e institucionit nëpërmjet lëvizshmërisë transnacionale të studentëve dhe stafit që vijnë dhe shkojnë; b) marrin pjesë në projekte të bashkëpunimit evropian dhe ndërkombëtar. Dhjetë nga studentët e nivelit terciar kryejnë një praktikë trembëdhjetë javore në një vend të huaj çdo vit. Rreth shtatë anëtarë të stafit shkojnë në programe pesë-ditore të lëvizshmërisë që japin një kontribut të rëndësishëm në rritjen e tyre profesionale dhe shkallën e kënaqësisë në punë. Ajo ofron kurse në hoteleri dhe turizëm dhe bashkëpunon ngushtë me Cebanc, e cila ofron administrim, biznes dhe marketing, shëndetësi dhe shkenca kompjuterike. Dy anëtarë të stafit të këtij partneri do të punojnë në këtë projekt. Njëri prej tyre ka një përvojë të madhe me të gjitha aspektet dhe sfidat e lëvizshmërisë; tjetri ka ekspertizë në pedagogjinë e AFP-së.

Partneri: Alternative Pro

Vendi: Albania

Personi kontaktues: Giancarlo Milanese

Email: milagian@gmail.com

Alternative Pro është një nga qendrat më të mëdha dhe të qëndrueshme të të mësuarit në Shqipëri. Ai edukon stilistë, parukierë, menaxherë, grimerë, operatorë, operatorë turistikë dhe specialistë marketingu. Organizon kurse për vajza të reja që nuk mund të frekuentojnë shkollat për shkak të problemeve ekonomike dhe sociale në zonat rurale të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Partneri shqiptar do të përzgjedhë për aktivitetet e projektit, staf jo vetëm kompetent profesional dhe pedagogjik, por edhe mendjehapur, të gatshëm për ndryshime dhe për të ndarë përvojat me kolegët dhe të tjerët.

 

Partner:EfVET, Forumi Evropian i Arsimit dhe Trajnimit Teknik dhe Profesional

Vendi: OJQ Ndërkombëtare (zyrtarisht e regjistruar sipas ligjit të Belgjikës)

Personi kontaktues: Stefano Tirati

Email: efvet-office@efvet.org

EfVET, Forumi Evropian i Arsimit dhe Trajnimit Teknik dhe Profesional është një organizatë ombrellë evropiane e 220 ofruesve të arsimit dhe trajnimit teknik dhe profesional nga 35 vende. Ai përfaqëson drejtpërdrejt pikëpamjet e anëtarëve të tij mbi çështjet e AFP-së për të gjitha institucionet dhe organet e Bashkimit Evropian dhe u përgjigjet të gjitha proceseve të duhura të konsultimit. Stafi i organizatës që do të marrin pjesë në këtë projekt, do të jenë persona me përvojë në diseminim dhe staf që ka marrë pjesë në projektin INTERVET Ballkanik.

Partneri: Tradium

Vendi: Danimarkë

Personi kontaktues: Elizabeth Andre Høgh

Emaili: eah@tradium.dk

Tradium është një ofrues i madh i AFP-së me një spektër të gjerë programesh. Ka një lidhje shumë të mirë me kompanitë në rajon dhe i njeh shumë mirë nevojat e tregut të punës. Të gjitha programet e tij të AFP-së përveç njërit prej tyre kanë sistemin dual (arsimimi teorik dhe praktik në kolegj alternohet me trajnimin praktik në një kompani të miratuar). Ajo ka një “qendër udhëzimi” të qëndruesme, si dhe një ekip këshilltarësh të kompanive, të punësuar në kolegj. Për më tepër, komuna lokale ka krijuar qendrën e saj të udhëzimit të të rinjve në objektet e saj. Organizata ka përvojë nga pjesëmarrja në projekte që synojnë tërheqjen e vajzave dhe grave në arsimim tradicionalisht të dominuar nga meshkujt. Dy anëtarë të stafit do të punojnë në projekt. Njëri prej tyre ka përvojë shumë e mirë në këshillim dhe orientim në karrierë, bashkëpunim me kompani dhe tërheqjen e femrave në profesionet e meshkujve dhe tjetri është mësues, i shkolluar në Kosovë dhe që njeh shumë mirë kushtet e Ballkanit Perëndimor.

 

Partneri: Šolski center Kranj

Vendi: Sloveni

Personi kontaktues: Nataša Kristan Primšar

Emaili: Natasa.kristan@sckr.si

Qendra Shkollore në Kranj ofron arsimim të AFP në informatikë, elektroteknikë, elektroenergjetikë, mekatronikë, ekonomi, shërbime dhe ndërtimmtari. Puna edukative zhvillohet në salla moderne të ligjërimit, klasa, laboratorë dhe punëtori. Ajo ka nënshkruar marrëveshje me më shumë se 300 kompani dhe organizata ku nxënësit dhe studentët mund të kryejnë trajnime praktike. Organizata ka staf me përvojë në zhvillimin e AFP-së në Slloveni nga periudha kur ishte pjesë e Jugosllavisë socialiste deri në anëtarësimin në BE me ekonomi liberale. Kjo përvojë e transformimit dhe përshtatjes me kushtet e reja është një kompetencë e rëndësishme për t’u ndarë me vendet e Ballkanit Perëndimor. Staf tjetër relevant për këtë projekt janë mësuesit me lëndë mësimore që janë gjithashtu të zakonshme në mesin e partnerëve tanë ballkanikë.

Partneri: Stichting Landstede

Vendi:  Hollandë

Personi kontaktues: Udo Lut

Emaili: ulut@landstedegroep.nl

Stichting Landstede ka 20.000 studentë dhe ofron një gamë të gjerë programesh profesionale. Ajo ka krijuar një marrëdhënie të qëndrueshme me kompani, shkolla dhe organizata të tjera jo vetëm në nivel lokal, por edhe ndërkombëtar. Ai ofron arsim të bazuar në kompetenca që u jep studentëve mundësinë të punojnë në aftësitë e tyre dhe është një nga organizatat udhëheqëse në këtë fushë në Hollandë, ku mësimi i bazuar në kompetenca po përdoret në të gjithë AFP-në. Në këtë projekt do të përfshihet staf me përvojë në mësimin e bazuar në kompetenca si dhe staf me ekspertizë në bashkëpunimin ndërkombëtar.

Partneri: Shkolla e Mesme Profesionale Elektroteknike “Vaso Aligrudiq” Podgoricë

Vendi: Mali i Zi

Personi kontaktues: Selma Šabotic

Emaili: pedagog@ets-pg.edu.me

Shkolla e Mesme Profesionale Elektroteknike “Vaso Aligrudic” në Podgoricë përdor programet dhe teknologjinë më të fundit arsimore, duke zbatuar seminare dhe trajnime për të kontribuar në cilësinë e metodave të mësimdhënies dhe për të ofruar kualifikim profesional për nxënësit dhe zhvillim të vazhdueshëm për mësuesit. Është e licencuar për arsimin e të rriturve dhe përdor programe arsimore (Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve të sigurisë elektronike, instalimi dhe mirëmbajtja e sistemeve elektro-komunikuese, Riparimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve elektronike tregtare etj.) të zbatuara me metodologji të re. Partneri malazez do të përzgjedhë për aktivitetet e projektit, staf jo vetëm kompetent profesional dhe pedagogjik, por edhe mendjehapur, të gatshëm për ndryshime dhe për të ndarë përvojat me kolegët dhe të tjerët.

Partneri: IAAP “Rifat Gjota”

Vendi:  Kosovë

Personi kontaktues: Arben Gjikolli

Emaili: nebra592011@gmail.com / nebra592011@hotmail.com

IAAP “Rifat Gjota” është një organizatë kërkimore dhe arsimore, e përkushtuar për avancimin e kërkimit dhe inovacionit dhe është në të njëjtën kohë një qendër e miratuar e AFP-së (ofruesi i AFP-së). Ajo merr pjesë aktive në planifikimin dhe zbatimin e projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare, duke synuar ofrimin e zgjidhje inovative që lehtësojnë zhvillimin e njerëzve dhe kohezionin e shoqërive. Forca e saj qëndron kryesisht në një ekip shumë të kualifikuar dhe në rrjetin e saj të zgjeruar të partnerëve ndërkombëtarë. Për këtë projekt, organizata do të përfshijë staf që janë ekspertë në shpërndarjen, sigurimin e cilësisë, nxitjen e sipërmarrjes dhe inovacionit.

Partneri: STANDO LTD

Vendi: Qipro

Personi kontaktues:  Anna Nicolaou

Emaili: standoutedu@standoltd.com

STANDO është një organizatë kërkimore dhe arsimore, e përkushtuar për avancimin e kërkimit dhe inovacionit dhe është në të njëjtën kohë një qendër e miratuar e AFP-së (ofruesi i AFP-së). Ajo merr pjesë aktive në planifikimin dhe zbatimin e projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare, duke synuar ofrimin e zgjidhje inovative që lehtësojnë zhvillimin e njerëzve dhe kohezionin e shoqërive. Forca e saj qëndron kryesisht në një ekip shumë të kualifikuar dhe në rrjetin e saj të zgjeruar të partnerëve ndërkombëtarë. Për këtë projekt, organizata do të përfshijë staf që janë ekspertë në shpërndarjen, sigurimin e cilësisë, nxitjen e sipërmarrjes dhe inovacionit.

 

Partneri: Shkolla e mesme e zejtarisë së përpunimit të metaleve

Vendi: Bosnia and Herzegovina

Personi kontaktues:  Elmedin Lukač

Emaili: direktor@jussmz.com.ba

Shkolla e Mesme e Zejtarisë së Përpunimit të Metaleve ofron arsim profesional 3-vjeçar në të gjitha llojet e zejeve të përpunimit të metaleve si automekanik, punime llamarine, saldim, instalime të ngrohjes qendrore dhe gazit, instalime të ujësjellësit dhe kanalizimit, teknologji të përpunimit CNC, zeje bizhuterish, ndër të tjera. Ajo gjithashtu edukon teknikë në fushën e automobilave, mekatronikës dhe aviacionit (mirëmbajtjen e motorëve dhe avionëve). Partneri boshnjak do të përzgjedhë për aktivitetet e projektit, staf jo vetëm kompetent profesional dhe pedagogjik, por edhe mendjehapur, të gatshëm për ndryshime dhe për të ndarë përvojat me kolegët dhe të tjerët.